Transakcijska analiza – diplome

Izobraževanje iz transakcijske analize vodi k dvema možnima certifikatoma:

1. Diploma (CTA), ki jo izdaja EATA (European Association for Transactional Analysis), ali ITAA (International Transactional Analysis Association).

ALI

2. Diploma, ki jo izdaja International Transactional Analysis Academy (ITA).

Diploma 1: Opis mednarodne diplome EATA in/ali ITAA

Naziv, ki ga pridobi kandidat po opravljenem zaključnem izpitu, je Certified Transactional Analyst, na kratko CTA.

Kandidati lahko opravljajo CTA-izpite na 4 področjih:

 • psihoterapevtska smer,
 • svetovalna smer,
 • pedagoška smer,
 • organizacijska smer.

Zaključni izpit (CTA) je sestavljen iz 2 delov:

 • Pisna naloga (približno 60 strani). Navodila za pisanje pisne naloge so objavljena v Training and examination handbook na njihovi spletni strani EATA  (www.eatanews.org). Slovenski prevod priročnika je objavljen tudi na spletni strani SLOVENTE  (http://www.sloventa.si/?page_id=3025).

Pisna naloga vsebuje 4 sekcije: 1. Osebni avtoportret, 2. Izkušnja iz treninga, 3. Študija primera, 4. Odgovori na teoretična vprašanja.

Kandidat svojo pisno nalogo odpošlje na EATA, kjer določijo ocenjevalca, ki v dveh mesecih kandidatu posreduje povratno informacijo – oceno naloge.

 • Ustni izpit: ko kandidat prejme pozitivno oceno pisne naloge, se prijavi k ustnemu delu izpita. Ustni izpit se opravlja na kakšnem od mednarodnih TA-kongresov (v Evropi najmanj dva na leto). Ustni izpit traja eno uro, v komisiji pa so 4 ocenjevalci. Kandidat prinese na izpit 3 avdio- ali videoposnetke svojega dela s klienti. Vsak posnetek traja 5 minut. Na ustnem izpitu ocenjevalci kandidata sprašujejo o njegovi praksi in uporabi TA pri njegovem delu. Kandidat odgovarja na teoretična vprašanja in vprašanja v zvezi s vsebino predvajanih avdio-/videoposnetkov.

Pogoji za pristop k izpitu CTA:

 • 750 ur dela s klienti, od tega najmanj 500 ur dela po TA-principih,
 • 600 ur profesionalnega treninga, od tega najmanj 300 ur treninga iz transakcijske analize,
 • 150 ur supervizije, od tega najmanj 75 ur supervizije pri certificiranih TA-učiteljih (PTSTA, TSTA),
 • 500 ur dodatnega profesionalnega treninga – sem spadajo vsi seminarji ali delavnice s področja dela z ljudmi, ki niso v sklopu TA.
 • Število ur dela na sebi (osebna terapija ali izkušnja svetovanja) ni predpisano. Zaželeno je 50 ur osebne terapija (individualna ali skupinska) v času treninga.

Pogoji za opravljanje izpita CTA – smer psihoterapija in CTA – smer svetovanje so enaki. Vsebina pisnega in ustnega izpita pa se na obeh področjih nekoliko razlikujeta.

Diploma 2: Opis diplom ITA (International Transactional Analysis Academy)

Ob izpolnjenih pogojih lahko kandidat pridobi eno izmed spodaj navedenih diplom:

Naziv: Transactional Analysis Practitioner (Praktik transakcijske analize)  

 • zaključena vsaj prva dva letnika študija (najmanj 160 ur naprednega treninga),
 • oddana pisna naloga ob zaključku vsakega letnika,
 • delo na sebi: skupaj 20 ur, individualno in/ali skupinsko,
 • seminarska naloga, predstavljena na skupini,
 • predstavitev TA-avtoporteta: samoanaliza skozi TA-koncepte. Pisno delo 10–30 strani in predstavitev na skupini.

Naziv: Transactional Analyst – Counselor (Transakcijski analitik – svetovalec)

 • zaključeni 4 letniki TA-zobraževanja (336 ur treninga),
 • 150 ur dela s klienti po TA-principih,
 • 50 ur supervizije,
 • delo na sebi: skupaj 30 ur, individualno in/ali skupinsko,
 • seminarska naloga, predstavljena na skupini,
 • predstavitev TA-avtoporteta: samoanaliza skozi TA-koncepte. Pisno delo 10–30 strani in predstavitev na skupini,
 • podpisana izjava o upoštevanju etičnega kodeksa transakcijskega analitika.

Naziv: Transactional Analyst – Psychotherapist (Transakcijski analitik – psihoterapevt)

 • 650 ur TA-treninga (360 ur delavnic, preostalo z branjem TA-literature in udeležbo na strokovnih srečanjih),
 • 450 ur dela s klienti, ki imajo diagnozo duševne motnje,
 • 150 ur supervizije (minimalno 10 različnih klientov, z najmanj 5 različnimi diagnozami),
 • predstavitev 5 primerov dela s klienti s 5 različnimi diagnozami (psino ali na skupini)
 • 100 ur osebne terapije (individualno/skupinsko; najmanj 50 ur individualne osebne terapije),
 • seminarska naloga, predstavljena na skupini,
 • predstavitev TA-avtoporteta: samoanaliza skozi TA-koncepte. Pisno delo 10–30 strani in predstavitev na skupini,
 • podpisana izjava o upoštevanju etičnega kodeksa transakcijskega analitika,
 • zaključen univerzitetni študij (VII. stopnja) ali zaključena 2. stopnja po bolonjskem programu.